image1 image1 image1 image1

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató megtekintése pdf formátumban.

 

 

SELYE JÁNOS KÓRHÁZ

Adatkezelési tájékoztató

Az egészségügyi ellátást igénybevevők részére


A SELYE JÁNOS KÓRHÁZ (továbbiakban Egészségügyi Intézmény) az érintettektől közvetlenül (ide értve különösen a betegellátásban megjelent személyeket) megszerzett személyes adatokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja.

 

Egészségügyi Intézmény Főigazgatója (képviselője):

dr. Mézesné dr Lőrinczi Enikő

Elérhetőségei:

                        Postai cím: 2921 Komárom Széchenyi u.2.

                        Telefon: 06-34-342-840

                        e-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adatvédelmi tisztviselő:(Kijelölés folyamatban)

 

Elérhetőségei:

Postai cím: 2921 Komárom Széchenyi u 2.

Telefon: 06-34-342-840

                        e-mail cím:

 

Személyes adatok kezelésének célja:                    

 

Az Egészségügyi Intézmény, egészségügyi szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek (továbbiakban: beteg/érintett) egészségügyi és ahhoz kapcsolódó személyes adatainak kezelése, továbbá a beteg által megadott hozzátartozó neve és telefonos elérhetősége a jogszabályokban írt rendelkezésekkel összhangban történik, a személyes adatok fokozott védelme mellett. A beteg amennyiben telefonon keresztül kér egészségügyi ellátás céljából időpontot, a telefonhívás során megadott nevének és telefonszámának egészségügyi szolgáltató által az egészségügyi ellátás megkezdéséig történő kezeléséhez ráutaló magatartásával hozzájárul. Jelen adatkezelési tevékenység célja, a beteg egészségügyi ellátása és a hozzá elválaszthatatlanul kapcsolódó adminisztratív és egyéb jogszabály által előírt tevékenységek elvégzése.

 

A személyes adatok címzettjei:

 

Az Egészségügyi Intézmény alkalmazottai az orvosi titkot kötelesek megtartani, de mentesülnek a titoktartási kötelezettség alól és a nyilvántartott egészségügyi és személyazonosító adat (továbbiakban: betegadatok) továbbítható, ha az érintett ehhez kifejezetten, írásban hozzájárul, vagy ha az adattovábbítás törvény előírása szerint kötelező.

 • A beteg életében illetve halálát követően házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa - írásbeli kérelem alapján - jogszabályban meghatározott feltételekkel jogosult a beteg egészségügyi adatai jogszabályban meghatározott körének a megismerésére
 • Az egészségbiztosítási szerv jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a beteg egészségügyi és személyazonosító adatai továbbíthatók az egészségbiztosítási szerv, illetve az egészségügyi ellátóhálózat részére.
 • A kezelést végző orvos az egészségügyi adatokat - amennyiben az érintett ezt kifejezetten nem tiltotta meg - továbbítja az érintett választott háziorvosának.
 • Az Egészségügyi Intézmény a beteg egészségügyi ellátása során a beteg egészségügyi és személyazonosító adatait továbbítja a beteg ellátásában közvetlenül közreműködő további egészségügyi szolgáltatók részére.
 • A beteg egészségügyi és személyazonosító adatai továbbításra kerülnek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (továbbiakban: EESZT) használata során.
 • Jogszabályban meghatározott fertőző betegségek észlelése esetén a betegadatok továbbításra kerülnek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban: ÁNTSZ) részére. Továbbá jogszabályban meghatározott esetben a betegadatok címzettje lehet a munkavédelmi hatóság.
 • Daganatos eredetű betegség észlelése esetén a betegadatok a Nemzeti Rákregiszter, illetve a Gyermekonkológiai Regiszter részére kerülnek továbbításra.
 • Szívinfarktus észlelése esetén a betegadat továbbításra kerül a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter részére.
 • A társadalombiztosítási igazgatási szervek és az Egészségbiztosítási Alap részére jogszabály alapján kerülnek továbbításra a betegadatok.
 • Az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szervek jogszabály alapján jogosultak hozzájutni az érintett egészségügyi és az azonosításhoz szükséges személyazonosító adataihoz. Pl. bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, közigazgatási hatóság, igazságügyi szakértő, közlekedési hatóság, halottvizsgálatot végző személy, gyermekjóléti szolgálat, nemzetbiztonsági szolgálatok és más hatóságok.
 • A kamera-rendszer képfelvételeit bíróság vagy más hatóság megkeresésére a haladéktalanul meg kell küldeni.

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

Az adatkezelés jogalapja:                                                                                                Szerződésen alapuló adatkezelés

                                                                                   Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

                                                                                   Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

 

Az adatkezelés jogalapja egyrészt, hogy a beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybe vételével egyidejűleg hozzájárul ráutaló magatartásával a személyi adatai (beleértve az egészségügyi állapotra vonatkozó különleges személyes adatok kezelését is) kezeléséhez hozzájárul, másrészt az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Az Intézmény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyazonosító adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést nem kíván végezni, kivéve az esetleges közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges tagállami jogon alapuló adatkezelést.

Az egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végre-hajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről szóló 1997. XLVII. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései értelmében Öntől a következő adatokat vesszük fel a gyógykezelésre való jelentkezést megelőzően:

 • név
 • születési idő
 • TAJ szám
 • anyja neve
 • lakcím
 • telefonszám
 • hozzátartozó neve, telefonszáma

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény vonatkozó rendelkezése értelmében köteles személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.                      

A személyes adatok első megszerzésének időpontjában az Egészségügyi Intézmény a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személyt az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében az alábbi jogok illetik meg:

 • kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását;
 • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre;
 • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását;
 • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról;
 • kérheti egy vagy több adatának helyesbítését;
 • kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen;
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több adatát.

 

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az egészségügyi ellátást végző személynél, az adatvédelmi tisztviselőnél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat @ naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Selye János Kórház címére vagy elektronikusan az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Adatkezelési tájékoztatónk elérhető nyomtatott formában a Betegfelvételi helyeken és a kórház honlapján komaromikorhaz.hu is.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) működtetője elkészítette az Önt érintő EESZT-ben történő adatkezelésről szóló tájékoztatóját „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során” címmel. Elérhető nyomtatott formában a Betegfelvételi helyeken és a kórház honlapján komaromikorhaz.hu is.

 

Komárom, 2018. május 25.